• Uitnodiging algemene ledenvergadering 18 november 2019

 • Het bestuur van vv Bavos nodigt u bij deze uit voor de Algemene ledenvergadering op maandag 18 november 2019 om 20.00u in de kantine.

  Het boekje voor de ledenvergadering kunt u onderaan deze uitnodiging raadplegen. De financiële stukken zijn zoals andere jaren niet opgenomen in het boekje. Deze zijn vanaf een half uur voorafgaand aan de vergadering te raadplegen bij de penningmeester in de kantine.

  Bij verhindering wordt uw afmelding op prijs gesteld via een bericht aan onze secretaris: secretaris@bavos.nl.

  De agenda voor de Algemene ledenvergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. In Memoriam
  3. Vaststelling van de agenda
  4. Ingekomen stukken en mededelingen
  5. Vaststelling notulen ALV 19 november 2018
  6. Algemene zaken 2018-2019
  7. Jaarverslagen 2018-2019
  8. Financieel verslag en vaststelling begroting
  9. Verslag kascommissie
  10. Benoeming leden kascommissie
  11. Ballotage nieuwe leden
  12. Wijziging van de statuten
  13. Bestuursverkiezing en aftredingsroosters
  14. Rondvraag
  15. Huldiging jubilarissen
  16. Sluiting ca 22.00u
 • Boekje ALV 18-11-2019