• Huishoudelijk reglement

  Voor alle leden gelden de volgende rechten en plichten:
  1. Ieder lid betaalt de contributie door middel van een automatisch incasso;
  2. Elk nieuw lid, opgegeven voor 1 juni wordt voor het hierop volgende seizoen bij
  voorkeur ingedeeld in de voor hem of haar geldende leeftijdscategorie. Aangemelde
  leden na deze datum worden zoveel als mogelijk is nog ingedeeld, hiervoor kan echter geen garantie worden afgegeven. Uiteraard is het wel mogelijk om de trainingen bij te wonen;
  3. Wanneer iemand lid wordt tijdens het lopende seizoen, mag er wel worden deelgenomen aan de trainingen en activiteiten die worden aangeboden in de leeftijdscategorie van het nieuwe lid. Of deelname aan wedstrijden mogelijk is wordt, na toestemming van de KNVB, besloten door de technische commissie of coördinator van de betreffende leeftijdscategorie en altijd in overleg met de leiders en trainers van het betreffende team;
  4. Indien iemand geen lid van Bavos meer wil zijn, meldt hij/zij zich per mail af bij de
  ledenadministratie van Bavos. Dit moet via : ledenadministratie@bavos.nl
  5. Alle leden treden in de wedstrijd aan in de volgende kleding;
  a. Goedpassende voetbalschoenen;
  b. Scheenbeschermers.
  De kousen dienen opgetrokken gedragen te worden.
  c. Zwembroek, zwarte slidingbroek of stevige onderbroek.
  d. Een door Bavos beschikbaar gesteld voetbalshirt en sportbroek.
  e. Zwarte sokken die via Bavos gekocht moeten worden.
  f. Bij de warming-up is het raadzaam om indien van toepassing een door Bavos beschikbaar gesteld
  trainingspak te dragen.
  6. Ook bij trainingen is men verplicht scheenbeschermers te dragen.
  7. Alle jeugdleden (met uitzondering van de JO9 en jonger) zijn verplicht om na de
  wedstrijd en training te douchen. Het meebrengen van zeep, handdoek, slippers, i.v.m.
  de hygiëne en schoon ondergoed (en sokken) wordt geadviseerd. Na het douchen
  worden de kleedlokalen schoon achtergelaten. Leiders/trainers dienen hierop toe te
  zien. Tijdens het douchen is het dragen van slippers aan te bevelen.
  Alle jeugdleden volgen voor, tijdens en na de wedstrijden/trainingen de aanwijzingen
  van jeugdleiders/trainers en/of de jeugdcommissie volledig op.
  8. De boetes voor gele en rode kaarten dienen door de spelers zelf te worden betaald.
  9. Scheldpartijen en schuttingtaal worden niet getolereerd. Bij overtreding hiervan,
  kunnen na overleg met de leiders - trainers en/of technische commissie of
  jeugdcommissie zaken aanhangig worden gemaakt bij de strafcommissie, die kan
  overgaan tot disciplinaire maatregelen.
  10. Door leden veroorzaakte moedwillige schades bij Bavos en/of bij andere verenigingen
  wordt op het betreffende lid verhaald. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de persoon of personen een disciplinaire straf op te leggen zolang niet aan de financiële verplichtingen is voldaan. Indien deze leden zich hierbij tevens hebben misdragen, wordt dit doorverwezen naar de strafcommissie die de zaak verder in behandeling neemt.
  11. Als het sportpark gesloten is heeft niemand toegang tot de accommodatie. Indien men zich desondanks toch onbevoegd op het sportpark begeeft heeft het bestuur het recht aangifte te doen bij de politie. Tevens houdt het bestuur zich het recht voor om deze leden een sanctie op te leggen.
  12. Indien jeugdleden bij duisternis per fiets naar trainingen en/of wedstrijden gaan, zijn de ouders/verzorgers verplicht er voor te zorgen dat er goede verlichting op de fiets aanwezig is.
  13. Tijdens de trainingen is het dragen van goed passende voetbalschoenen verplicht.
  Tevens wordt aangedrongen op goede sportkleding en bij koud weer een goed trainings- of joggingpak. Indien de trainer vindt dat er geen passende schoenen of kleding gedragen wordt, kan hij het desbetreffende lid van de training uitsluiten.
  14. Ieder lid is verplicht zich bij de zich voor hem/haar aangewezen trainer/leider af te melden, indien het lid niet bij de training of wedstrijd aanwezig kan zijn. Afmelden voor de training uiterlijk voor aanvang van de training. Afmelden voor de wedstrijd uiterlijk 1 dag voor de wedstrijd. Trainers en leiders hebben de mogelijkheid om van deze afmeldingsregels af te wijken. Bij nalatigheid kunnen disciplinaire maatregelen genomen worden.
  15. De huldiging bij eventuele kampioenschappen wordt door het hoofdbestuur of door de jeugdcommissie georganiseerd.
  16. Indien in deze reglementen bepaalde rechten en plichten niet zijn opgenomen, die van belang zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen v.v. Bavos, bepaalt het hoofdbestuur bepalen hoe er binnen v.v. Bavos gehandeld dient te worden.